AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yeni 'torba' Meclis'te: En düşük emekli maaşı 3 bin lira olacak

Turkishtime Dergi

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifte herhangi bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar için getirilen af düzenlemesi de yar alıyor. Yasa teklifi ile emekli aylıklarının alt sınırı 2.500 TL'den 3.000 TL'ye yükseltiliyor. Bankalara yüzde 25’lik kurumlar vergisi sürekli hale getiriliyor.

AK Parti, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya çıkaran, KGF’ye aktarılacak kaynağı 50 milyar liraya 100 milyar liraya çıkaran ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif ile ayrıca imar affı niteliğinde bir hüküm getiriliyor.

31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran düzenlemede de yapılacak değişiklikle bu oran sürekli hale getiriliyor.

Toplam 57 maddeden oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

Dünya Gazetesi'nin derlediği habere göre, kanun teklifi ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle :

Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri, 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanmasında teminat olarak kabul edilebilecek.

Yasa teklifi ile kamu görevlilerin ek göstergeleri yeniden düzenleniyor. Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malûllük aylığı ödenen polis memurlarından lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak.

Ek bütçede yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 oranında yapılacak ve aynı zamanda emekli cumhurbaşkanı ve emekli milletvekillerine de yansıtılacak zam üzerinden yaşanan tartışma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ın bu ödeneğin ek bütçeden çıkarılmasını istemesi üzerine torba kanun teklifiyle yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin emeklilik işlemlerinin (9000) ek gösterge rakamı esas alınarak gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin, 926 Sayılı Kanuna tabi subay ve astsubayların, 2802 Sayılı Kanuna tabi hakim ve savcıların, Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Belediye başkanlarının makam,temsil ve görev tazminatlarından faydalanmasına dönük düzenlemede yasa teklifinde yer alıyor.

Vergi kaçakçılığıyla mücadele maddesi

Teklifin 25’inci maddesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerçek faydalanıcılarla ilgili bilgi temin edilmesine yönelik olarak özel bir yetki getiriliyor. Bu yetki kapsamında Bakanlık yükümlülüklere uymayanlara mevcut cezalardan farklı ceza uygulayabilecek. Gerekçe kısmında bu değişikliğin OECD’nin vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlediği standartlardan birisi olduğu kaydedildi.

Gerçek faydalanıcı; “Yükümlü nezdinde adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişiler” olarak tanımlanıyor.

Fiş vermeme cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor

Teklif ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.

Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.

Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla buna yönelik VUK’ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, belge ile ilgili cezaların 3 katı olarak uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına görev alanına giren hizmetler için bina ve taşıt kiralaması yapma, mal hizmet satın alma için döner sermayeyi kullanma imkanı getiriliyor.

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Ar-Ge , yenilik veya tasarım projelerinde çalışacak doktora sonrası uzmanlık kadrosu ihdas ediliyor.

Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı sınavları şartı, 31 Mart 2024’ten önce mezun olanlar için aranmayacak.
Teklif ile tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kira sözleşmelerine de dava açmamış olmak şartıyla kiralama süre uzatımı imkanı getiriliyor.

31 Aralık 2021 öncesi yapılan inşaatlara imar affı geliyor

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununda önemli bir değişiklik yapılıyor. Madde gerekçesinde kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesi ile ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılana abonelik yapılabilecek.

Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifade ile bu durumdaki binalara yeni bir af getirilmiş oluyor.

KGF kaynağı 100 milyar liraya çıkıyor

Düzenlemenin 40’ncı maddesi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. Madde gerekçesinde kefalet limitlerinin büyük ölçüde kullandırıldığı belirtilerek, yeni kefalet imkanı sağlanması için artırım yapıldığı kaydedildi.

Sermaye artırımına vergi avantajı 4 dönemle sınırlandırılıyor

Kurumlar Vergisi Kanununun, nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl sınırı olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı sağlayan hükümlerde değişiklik yapılarak, indirim 4 hesap dönemi ile sınırlandırılıyor.

Kaçak geçişe devlet otoyolu için ceza yok, özel işletmeci 1 kat ceza alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacaklar. Ödeme 45 gün içinde yapılırsa geçiş ücreti dahil bir katı tutarında idari para cezası alınacak.

Özel sektörün işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, geçiş ücreti kadar para cezası kesilecek. 45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün önceden bildirimde bulunma şartıyla ücretin 4 katı kadar tutarı tahsil edecek.

Bankalara yüzde 25’lik kurumlar vergisi sürekli hale getirildi

Öte yandan Nisan ayında yayımlanan 7394 sayılı torba yasa ile bankalar yanı sıra , elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi 2023 yılı için yüzde 25 olarak belirlenmişti. Yeni teklif ile 2023 yılı ibaresi yürürlükten kaldırılarak yüzde 25’lik vergi oranı kalıcı hale getiriliyor. Kurumlar vergisi diğer şirketler için ise yüzde 20 olarak uygulanacak.