ARGE250


Yürürlüğe giren yeni Spor Yasası ile neler değişecek?

Turkishtime Dergi

Spor kulüplerini yakından ilgilendiren Spor Yasası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte kulüp başkanları ve yöneticiler borçlanmadan sorumlu tutulabilecek.

Spor kulüplerinin bütçe ve harcama esasları, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerini düzenleyen spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu yayımlanarak yasalaştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasaya göre, spor kulüpleri en az 7 kişi tarafından kurulacak. Ticaret kanununa göre tüzel kişilik kazanan anonim şirketler (AŞ) Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilerek spor anonim şirketi vasfını kazanacak. Kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan spor kulüpleri AŞ olarak yapılanacak.

Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için AŞ olabilmenin dışında 1 milyon TL'den az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirilebilecek.

Federasyon başkanlarının görev süresi üst üste veya aralıklı olarak en fazla 3 dönemle sınırlı olacak. Spor federasyonları devlet mülkü statüsünde değerlendirilecek ve mallarının haczedilmesinin yolu kapatılacak. Spor kulüpleri, spor AŞ'ler ve spor federasyonları bir önceki yıl gelirlerinin %10'unu aşacak miktarda borçlanma yapamayacak.

Kulüpler, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor AŞ'ye sermaye olarak koyabilecekler ve devredebilecekler. Kulüplere ve spor AŞ'lere denk bütçe tesis etme zorunluluğu getirildi.

Spor kulübü ve spor AŞ'ler, yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına borç veremeyecek. Kulüplerin ve AŞ'lerin 7,000 TL'nin üzerindeki ödeme ve tahsilatlarının bankalar üzerinden yapılması zorunlu olacak.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor AŞ'de doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

Futbolcularla menajerlik sözleşmesi noterde en fazla 2 yıl için düzenlenecek. Menajere ödenecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon TL'den az olması halinde %10'una kadar, bu tutardan fazla olması halinde ise %5'ine kadar kararlaştırılabilecek.