Turkishtime AR-GE 250


Yurtdışında gerçekleşen fuar katılımlarının desteklenmesi için neler gerekli?

Turkishtime Dergi

Desteğin amacı, katılımcıların yurtdışında gerçekleştirdikleri fuar katılımlarının ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesidir. Bu kapsamda Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Genel Tanımlar

Organizatör: Ekonomi Bakanlığı tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurtdışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşlar.

Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurtdışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonu.

Üretici/imalatçı organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birlikleri.

Yurtdışı fuar organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde yurtdışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu.

Milli katılım: Yurtdışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlar.

Türk ihraç ürünleri fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurtdışı fuarlar.

Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurtdışı fuarlar.

Yabancı firma katılımlı sektörel fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurtdışı fuarlar.

Bireysel katılım: Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımları.

Desteğe esas tutar: Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedel.

Fuar katılımlarının desteklenmesi

Katılımcılar tarafından yurtdışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

* Söz konusu desteğe esas tutar, yurtdışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Destek Limitleri

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı;

  • Yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin Türk lirası,
  • Sektörel nitelikli olması halinde 75 bin Türk lirası,
  • Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde ise 250 bin Türk lirasıdır.

* Desteğe esas tutar; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sidir.

* Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70 olarak uygulanır.

* Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden faydalanabilir.

Organizatör tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurtdışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurtdışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden ilişkin yapmış oldukları harcamalar yüzde 75 oranında desteklenir. Destek tutarı yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320 bin Türk lirası, sektörel nitelikli olması halinde ise 500 bin Türk lirasıdır.

Sektörel nitelikli fuarlarda, yukarıda belirtilen 500 bin Türk lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamalarının yüzde 75’i 320 bin Türk lirasını geçmemek üzere desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” stantlarına ilişkin yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar yukarıda belirtilen limitler kapsamında desteklenir.

* Bu karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.