ARGE 250


Kredi yapılandırmanın detayları belli oldu

Turkishtime Dergi

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, imzalanarak uygulamaya girdi. 100 milyon liranın üzerinde borcu olanları kapsayan anlaşma ile şirketlerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olunacak.

'Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması' toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından bugün itibarıyla imzalandı. Geri kalan kuruluşlar ise gerekli hazırlıkları sürdürüyorlar.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların imzaladığı anlaşma ile ilgili bilgilendirme metni yayımladı. Metinde anlaşmanın tarafları, hangi borçluları kapsayacağı, amaçları ve süreç ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Metne göre, anlaşma toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından bugün itibarıyla imzalandı. Geri kalan kuruluşlar ise gerekli hazırlıkları sürdürüyor.

Metinde anlaşmanın amacı olarak alacaklı kuruluşlara borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan borçlular işaret edilerek 6 maddeye dikkat çekildi.

- Kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

- Bu borçluların kredilerini yenilemek,

- Borçlulara ilave yeni kredi vermek,

- Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek,

- Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak,

- Diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak.

Hangi borçlulara uygulanacak?

- Başvuru Bankası’na başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 100 milyon TL’den büyük olan borçluları kapsıyor.

- Borçluların borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şart koşuldu.

- Borçlu hakkında hiçbir alacaklı kuruluş tarafından yasal takip işlemlerine başlanmamış olması gerekiyor.

- Haklarında iflas kararı bulunan borçlular yapılandırma kapsamına alınmayacak.

Süreç nasıl işleyecek?

- Finansal Yeniden Yapılandırma sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek alacaklı üç Alacaklı Kuruluştan birine, formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri (ortakların, kefillerin ve bunların eş ve çocuklarına ait ve borçlu olsun olmasın yurtiçi ve yurt dışındaki tüm grup firmalarının güncel ve geriye dönük son üç yıla ait varlık dökümü, diğer varlıklar ve üzerindeki takyidatın dökümünü, tüm finansal kuruluşlardaki risk ve teminat bilgileri gibi) de ekleyerek başvuruda bulunacaklar.

- Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş en geç üç iş günü içinde olmak üzere ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan alacaklı kuruluşlara bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep edecek.

- Alacaklı kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç üç iş günü içinde bu geri bildirimi Başvuru Bankası’na yapacaklar. Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş iletilen alacak tutarlarından oluşan dökümü üç iş günü içinde diğer alacaklı kuruluşlarla paylaşacak.

- Başvuruyu takiben onuncu iş gününde, başvuru bankasına iletilen alacak tutarlarından oluşan döküm esas alınarak alacaklı kurumlar konsorsiyumu tarafından lider banka seçimi yapılacak. Lider banka bu kişilerden Başvuru ve Taahhüt Mektubu isteyecek.

Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla el birliği, işbirliği ve güç birliği içerisinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir."