AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


5 yıllık plan, 5 temel eksen üzerine kuruldu

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi. Plan 5 temel eksenden oluşuyor…

Kalkınma Planına göre; 2023 yılında GSYH’nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, işsizlik oranının yüzde 9.9’a düşürülmesinin hedefleniyor. Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226.6 milyar dolara, ithalatın ise 293.5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1.7, genel devlet açığının yüzde 1.8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Uluslararası doğrudan yatırımların özellikle sanayi sektörüne çekilmesi ve komple yeni yatırımların payının artırılmasının sağlanacağı plana göre, maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecek. İstihdama ilişkin de hedeflerin yer aldığı plana göre, söz konusu dönemde 4.3 milyon ilave istihdam yaratılacak.

Plan 5 temel eksenden oluşuyor

Plan, “rekabetçi üretim ve verimlilik”, “istikrarlı ve güçlü ekonomi”, “nitelikli insan ve güçlü toplum”, “yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” ile “hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim” olmak üzere 5 temel eksenden oluşuyor.

Planda yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülürken, sanayi sektörü odak sektör olarak belirlendi. İmalat sanayi ve içinde yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine- elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları da öncelikli sektörler olarak yer aldı. Tarım, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli gelişme alanları olarak belirlendi.

İmalat sanayi odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması ile teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar sayesinde sanayinin yıllık ortalama yüzde 5.7 büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanarak sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 24.2’ye çıkması hedefl eniyor. Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3.1 büyümesi ve GSYH içindeki payının yüzde 5.4’e gerilemesi, hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 60.1 olması bekleniyor. Net mal ve hizmet ihracatının dönem boyunca büyümeye ortalama 1.1 puanla daha yüksek oranda katkı vermesi öngörülüyor. Sabit sermaye yatırımlarının plan döneminde ortalama yüzde 5.3 artacağı öngörülürken, bu artışa özel kesim yatırımlarının önemli katkı vermesi bekleniyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının ise GSYH içindeki payının plan döneminde 1.7 puan artışla dönem sonunda yüzde 26.8’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Turizm geliri 65 milyar dolara ulaşacak

Türkiye’nin turizm geliri dönem sonunda 65 milyar dolara ulaşacak. Ziyaretçi sayısının plan dönemi sonunda 75 milyona, ziyaretçi başına ortalama harcamanın ise 867 dolara ulaşması hedefleniyor. Yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payı yüzde 3.2’den 5.8’e, orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payı ise yüzde 36.4’ten 44.2’ye yükselecek. Kalkınma Planının Meclis’te kabul edilmesinin ardından Meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.