AR-GE 250


Gelir Vergisi İçin Beyanname Zamanı

Turkishtime Dergi

Nedim Tolga SÜER - EKONOMİ GÜNDEMİ
tolga.suer@audit.com.tr
Ülkemizdeki uygulama uyarınca, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. 2018’de elde edilmiş olan gelirlerin yıllık beyannamede toplanarak 1 Mart 2019’dan 25 Mart 2019’a kadar beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesine göre, ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri her hâlükârda yıllık beyanname vermek durumundadırlar. Bu faaliyetlerden kazanç elde edilmese dahi beyanname verilecektir.
Aşağıdaki gelirler için ise beyanname verilmeyecektir:
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
• Telif kazançları
• Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
• 12.000 TL’yi aşmayan değer artış, 27.000 TL’yi aşmayan arızi kazançlar ile 4.400 TL’yi aşmayan konut kira geliri
• Toplam tutarı 1.800 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu gayrimenkul sermaye iratları
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş ÖFK’larca ödenen kar payları
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş repo gelirleri
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları
• Belli şartlarla, bireysel emeklilik sistemi, emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ödenen iratlar
• 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratları
• Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları
• Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları
• 6736 ve 7143 sayılı Kanun kapsamında stok affından yararlanılması suretiyle oluşturulan sermaye yedeği hesabının ortaklara dağıtılması sonucunda ortaklarca elde edilen kar payları
• 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
• Toplam tutarı 1.800 TL’yi aşmayan off-shore faiz gelirleri, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller, iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığında alınan ıskonto bedelleri, her nevi alacak faizleri, yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları,
• Vergiye tâbi gelir toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları
Bilindiği üzere, gelir vergisinde artan oranlı tarife uygulanmaktadır. Gelir vergisine konu kazanç ve iratlardan beyanı gerekenler toplandıktan sonra oluşan matraha göre uygulanacak vergi oranı / oranları belirlenmekte ve bu suretle hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek geçici vergi ve tevkifat düşüldükten sonra ödenecek vergi hesaplanmaktadır. Hesaplanan ödenecek vergi de, iki eşit taksit halinde Mart 2019 ve Temmuz 2019’un sonuna kadar ödenecektir.


Nedim Tolga Süer Hakkında:
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezuniyeti sonrasında çalışma hayatına 2004 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayan Süer 2004-2011 yılları arasındaki Hesap Uzmanlığıgörevi esnasında enerji, finans, telekomünikasyon, tekstil, otomotiv, bilişim, lojistik, gayrimenkul, sağlık, gıda, turizm, ilaç, inşaat, lojistik, metal, petrokimya ve benzeri sektörlerde Maliye Bakanı adına vergi denetimi yapmış ve bu sektörlere yönelik oluşturulan araştırma ve inceleme ekiplerinde yer almıştır.
2011-2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda incelemelerini sürdürmüştür.
Süer, Maliye Bakanlığı’ndaki görevi esnasında İngiliz Vergi Sisteminde Yabancı Sermaye Teşvikleri hususunda araştırmalar
 yapmak üzere 1 yıl süreyle İngiltere’de görevlendirilmiştir.
2013 yılının Ocak ayında kamudaki görevinden ayrılan Süer, ülkemizin önde gelen gruplarından Kibar Holding A.Ş. şirketler topluluğunun Mali İşler Direktörlüğü’ne atanmıştır.
Günümüzde halen Kibar Holding Şirketler grubunun Vergi Danışmanı olarak çalışmalarına devam eden Süer, Mali İşler Direktörlüğü görevinden 2015 yılında ayrılmıştır.
Bugün Kurucusu olduğu AUDIT-Turkey NTS Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık A.Ş. çatısı altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki hayatını sürdüren Süer, SPK tarafından 2011 yılında, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da 2016 yılında Bağımsız Denetçi ünvanına hak kazanmıştır. SPK tarafından verilen Kurumsal derecelendirme lisansına sahiptir.
Hesap Uzmanları Vakfı, İstanbul YMM Odası, Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü, Mülkiyeliler Birliği üyelikleri bulunmaktadır.