ARGE 250


Kurumlar için beyanname zamanı

Turkishtime Dergi

Nedim Tolga SÜER
tolga.suer@audit.com.tr

Ülkemizdeki uygulama uyarınca, kurumların elde ettiği kazançlar %22 oranında kurumlar vergisine tabidir. 2018 yılı kazançları için kurumlar vergisi beyannamesinin Nisan ayının sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahı esasen kurumların elde ettikleri kazançlar olmakla birlikte, matrahın hesaplanmasında kurum kazancından çeşitli indirimler de yapılabilmektedir. Yani, kurumlar ticari faaliyetleri kapsamında katlandıkları giderlere ek olarak çeşitli ödemelerini de matrahın hesaplanmasında indirebilmektedirler. Bu ödemeler, sosyal amaçlı ödemelerden olabileceği gibi teşvik amacı da taşıyabilmektedir. Bu indirimlerden aşağıda bahsedilmektedir.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım İndirimi


Mükellefler, 5746 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan harcamaları beyannamelerinde indirim konusu yapabilirler. Bu kapsamda yapılan harcamalar, kurum kazancının hesaplanmasında gider olarak dikkate alındıktan sonra, ayrıca beyannamede de indirim konusu yapılabilmektedir. Bu durum, Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarına yönelik mükelleflere ekstra bir vergi avantajı sağlamaktadır.

Sponsorluk Harcamaları

Kurumlar, amatör spor dalları için yapmış oldukları sponsorluk harcamalarının tamamını, profesyonel spor dalları için yapmış oldukları sponsorluk harcamalarının da yarısını indirim konusu yapabilirler.

Bağış ve Yardımlar

Çeşitli kamu kurumları ile dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar da belli sınırlar dahilinde indirime konu olabilmektedir.


Yardım Kampanyaları

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tamamı matrahtan indirilebilecektir.

Girişim Sermayesi Fonu İndirimi

6332 sayılı Kanunla kurumlara, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermaye fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarın beyan edilen gelirin %10’una kadarki kısmı ise kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilecektir.

Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmet Kazançlarında İndirim

Yurtdışında mukim kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen ve yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama vs. hizmetlerden elde edilen kazancın yarısı beyannamede indirim konusu yapılabilmektedir.

Korumalı İşyeri İndirimi

Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli personelin brüt ücretleri de belli şartlar dahilinde matrahtan indirilebilmektedir.

Nakdi Sermaye Artırımında İndirim

Kurumların 27.03.2015’ten sonra yapmış oldukları nakit sermaye artırımları üzerinden Merkez Bankasınca ilan edilen oranda hesaplanan faizin yarısı da matrahtan indirilebilmektedir.
Kurumların, kurumlar vergisi beyannamesi sürecinde matrahtan indirilebilecek unsurları da göz önünde bulundurmalarında fayda vardır.