ARGE 250


'Ticaret'in yol haritası yeniden çiziliyor

Turkishtime Dergi

Ticaret Bakanlığının yeni dönemdeki en önemli hedeflerinden birini, Türkiye'yi gümrük hizmetleriyle ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek oluşturacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından icraatta da yeni bir dönem başlayacak. Anadolu Ajansı (AA) yeni bakanlığın yol haritasını içeren haberinde atılacak adımları sıraladı...

Ruhsar Pekcan'ın göreve getirildiği bakanlığın bu dönemde odaklanacağı konuların başında, 2023 yılına kadar 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk lirasıyla ticarette yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması ve elektronik ihracatın geliştirilmesi geliyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması için yapılacak çalışmalarla güven ortamını tesis etmeye yönelik uygulamalar devam edecek, yeni dönemde ticaretin kolaylaştırılması stratejisi hayata geçirilecek.

Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle yeni gelişen pazarlara daha fazla açılması sağlanacak.

Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştirilecek.

Dış ticarette "Türk lirası" seferberliği

Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam ticaretteki payının 5 yılda yüzde 15'e yükseltilmesi de yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alacak. Çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecek.

Katma değeri yu¨ksek, yu¨ksek teknolojili, marka, tasarım, inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin u¨retimi ve pazar çeşitlendirilmesi hedefiyle Türkiye'nin ku¨resel değer zincirindeki konumu gu¨çlendirilecek.

Yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 6'ya, yüksek ve orta teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içindeki payı da yüzde 40'a çıkarılacak.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelere başlanacak. Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesi suretiyle Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkiler en üst seviyeye çıkarılacak. Ticaret ve yatırım potansiyeli olan ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulması ve hukuki altyapının tamamlanması amacıyla ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Yürütülmekte olan 11 serbest ticaret anlaşması (STA) ve 4 tercihli ticaret anlaşması (TTA) müzakeresi ülke hassasiyetleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak tamamlanacak. "Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi" çerçevesinde demiryolu ve denizyolu güzergahları üzerinde yer alan ülkelerle STA imzalanacak. Bu girişimle halihazırda Türkiye'nin ortalama 3 bin kilometre olan ihracat menzilinin de artmasına destek sağlanacak.

Ürün İhtisas Borsası faaliyete geçecek

Komşularla ticaretin ve dostluğun artırılması için yeni gümrük kapıları açılarak, mevcut olanlar yap-işlet-devret modeliyle yenilenecek.

Gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemleri tek noktada birleştirilirken, zaman ve maliyet kazancı sağlanacak, teknik ekipman kapasitesi genişletilecek. Gelişme odaklı olarak gümrüklerde tek durak dönemi başlatılacak.

Yeni dönemde Türkiye, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilecek.

Ticaret hizmetlerindeki gelişmelerin yanı sıra piyasa gözetim ve denetimiyle piyasanın düzenlemesine yönelik uygulamalar da devam edecek. Piyasa gözetimi ve denetimi, Tek Pencere Sistemi ile entegre edilecek. Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyetiyle kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) etkin biçimde faaliyete girecek.

Lisanslı depolarda korunan tarım ürünlerini temsil edecek elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyete geçmesiyle elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tek platformda yapılacak. Lisanslı depo sayısı, depolama kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılacak, sebze ve meyve ticaretinde düzenlemeye gidilerek yeni Hal Kanunu hayata geçirilecek. Lojistik ticaret merkezleri için çalışmalar devam edecek.

Gelecek dönemde, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) dahil edilecek. Böylece kamu kurumlarının tüm ekonomik birimler ve tüzel kişilerle ilgili ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sunulacak.

Esnaf ve sanatkar için yol haritası hazırlanacak

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin rekabet güçlerini yükseltmek, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarını çeşitlendirmek ve mevcut desteklerin etkinliğini artırmak için yürütülen çalışmalara devam edilecek.

Esnaf ve sanatkarın stratejik planı yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak. Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılabilmesi, değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli altyapının oluşmasına katkı sunmak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar İçin Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilecek.

Esnaf ve sanatkarların coğrafi konumlarının ve kümelerinin tespit edilmesi, işe başlamadan önce rehberlik görevi üstlenecek ve ülkenin esnaf ve sanatkar haritasını çıkaracak Coğrafi Bilgi Sistemi tamamlanarak uygulamaya konulacak.

Laboratuvarların fiziki altyapısı yenilenecek ve ihtiyaç çerçevesinde yeni laboratuvar kurulacak. Sınır Ticaretinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerekli çalışmalar yapılacak.

Akaryakıt, içki ve tütün mamulleri kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılığın ekonomik boyutu ölçülecek. Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla beşeri, teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi projesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.

e-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilecek

İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4 seviyesinde olan payının yüzde 15'e çıkarılması için destek programları, üretimden yurt dışı pazarlamaya ve markalaşmaya kadar daha fazla tasarım ve Ar-Ge temelli sürdürülecek.

İhracatı 100 milyon doların altında kalan illerde özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere ihracat destek ofisleri kurulacak.

İhracatçıların finansmana erişim imkanları artırılacak, Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 40'a çıkarılacak. El sanatkarları, ustalar gibi küçük ölçekli bireysel girişimcilerin ürünlerinin, e-ihracat ve fuar gibi platformlarda aktif olarak pazarlamalarını sağlayacak dış ticaret sermaye şirketlerinin kurulması sağlanacak.

Yeni destek mekanizmalarıyla firmadan firmaya ihracat da dahil, elektronik ticaretin toplam ihracat içindeki payı yüzde 25'e çıkarılacak.

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya geçirilerek, Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesi mümkün hale getirilecek.