AR-GE 250


Yeni vergi düzenlemesi neler getiriyor?

Turkishtime Dergi

Djital Hizmet, Değerli Konut ve Konaklama Hizmetleri olmak üzere 3 yeni vergi öngören düzenleme Meclis'e sunuldu. İşte yeni vergi taslağının ayrıntıları...

Nedim Tolga Süer (YMM)- Kurtuluş Ozan Keser (YMM)

Vergi kanunlarında kapsamlı değişikler içeren yeni paket “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olarak 24.10.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Gerek yeni ihdas edilen üç yeni vergi, gerek gelir vergisi tarife oranlarının artırılması gerekse de binek araçlara ilişkin indirilebilecek gider kısıtlamalarıyla yeni tasarı uzunca tartışılacağa benziyor. Tasarının getirdiği düzenlemeler kısaca aşağıda özetlenmiştir:

Yeni İhdas Edilen Vergiler

Dijital Hizmet Vergisi

Mahiyeti itibariyle harcama üzerinden alınan dolaylı bir vergi olan dijital hizmet vergisinin oranı hasılat üzerinden %7,5 olarak belirlenmiştir. Verginin mükellefi hizmeti sağlayanlar olup hizmetin alıcıları ve ödemeye aracılık edenlerin verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilmeleri mümkündür. Örneğin, Hollanda merkezli Netflix’in Türkiye’de sunmuş olduğu dijital hizmetler vergilendirilecek olup, kullanıcılar veya ödemeye aracılık eden finans kuruluşu bu verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilecektir.

Konaklama Vergisi

Konaklama vergisi adıyla bir harcama vergisi getirilmektedir. Verginin matrahı, konaklama ve bu konaklamayla birlikte sunulan diğer hizmetler karşılığı alınan bedeldir. Verginin oranı %2 olup 31.12.2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. Konaklama hizmetlerinden yararlanan kişilere tesiste sunulan bütün hizmetler ayrı olarak faturalansa dahi bu verginin kapsamına dahil olacaktır.

Değerli Konut Vergisi

Değerli konut vergisi adıyla bir servet vergisi ihdas edilmektedir. Konusu, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve değeri 5.000.000 TL’yi aşan meskenlerdir. (Vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerin herhangi birinin 5 milyon TL’yi aşması hainde vergi alınacak olup matrah bu iki değerden yüksek olanıdır) Verginin oranı meskenin değerine göre %0,1 ile %1 arasında değişmektedir.

Gelir Vergisinde Öngörülen Değişiklikler

Gelir vergisi tarifesine dördüncü dilim eklenerek 500.000 TL’yi geçen gelirler için uygulanan %35 vergi oranı %40’a çıkarılmaktadır.
Serbest meslek kazançlarındaki telif ve benzeri kazançlara sağlanan istisnalara üst limit konulmaktadır. Bu nitelikteki kazançları 500.000 TL’yi (dördüncü dilimi) aşan mükellefler gelirlerinin tamamı üzerinden artan oranlı tarifeye göre vergilendirileceklerdir.

Mevcut uygulamada tek işverenden elde edilen ücret geliri hiçbir şekilde beyan edilmemekteydi. Tasarıda getirilen düzenleme uyarınca tek veya birden çok işverenden elde edilen ücret geliri toplamının 500.000 TL’yi (dördüncü dilim) aşması durumunda beyana tabi olacağı belirlenmektedir. Ücret gelirleri 500.000 TL’yi aşan mükelleflerin tüm gelirleri üzerinden artan oranlı tarifeye göre vergilendirilmesi amaçlanmıştır.
Sporculara yapılan ücret ödemelerinden yapılacak tevkifat oranı 31.12.2023’e kadar %20 olarak belirlenmektedir. (Mevcut uygulama 31.12.2019’a kadar %15 oranında vergileme şeklindedir) Sporcuların elde ettikleri ücret gelirlerinin 500.000 TL’yi (dördüncü dilim) aşması durumunda, bu gelirlerin de beyannameye dahil edilmesi ve artan oranlı tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülmektedir.

Spor müsabakalarını yöneten hakemlerin elde ettikleri gelirlere yönelik istisna kaldırılmaktadır.

Çalışanlara ilişkin işverenlerce karşılanan günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşan kısmının ücret olarak vergilendirileceği belirtilmektedir.

Binek otomobillerin kira veya satın alınmasında giderleştirilebilecek tutarlara sınır getirilmektedir. Kiralanan otomobilde aylık kira bedeli 5.500 TL, iktisap edilen otomobillere ilişkin KDV ve ÖTV hariç bedel 135.000 TL, KDV ve ÖTV bedeli ise 115.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Binek otomobillere ait giderlerin en fazla %70’inin giderleştirilebilinmesine ilişkin düzenleme getirilmektedir.

Davayı kazanan tarafa ödenecek avukatlık vekalet ücretler üzerinden tevkifatın avukata ödemeyi yapan tarafından yapılması hükme bağlanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Değişiklikler

Vergi ve cezalara ilişkin olarak kesinleşmemiş ancak lehe olan yargı kararlarına istinaden mükellefin kanun yolundan vazgeçerek vergi ve cezaların indirilmesi öngörülmektedir.

İzaha davet uygulamasına ilişkin olarak; izahta bulunma, beyanname verme ve ödeme süreler 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır.
Uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’inin indirimine imkan sağlanmaktadır.

Diğer Vergilerde Öngörülen Değişiklikler

Kambiyo işlemlerinde %0,1 olan mevcut vergi oranının %0,2’ye yükseltilmektedir.

Gayrimenkullerin tapu devir işlemlerinde, harç matrahının emlak vergisi değerinin yanısıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda bulunacak değerden de az olmayacağı belirtilmektedir. Bu şekilde, tapu harç matrahının gerçek değer üzerinden alınması amaçlanmaktadır.