ARGE 250


Yeniden yapılandırmada düşük faiz imkanı

Turkishtime Dergi

Finansal yeniden yapılandırmada piyasanın altında faiz ve ilave finansman imkanı sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin, kapsam ve uygulanacak faiz oranlarına sınır getiren hükümlerinde değişiklik yaptı.

Yönetmelikteki en önemli değişiklik, yeniden yapılandırılan borçlara uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili kısımlarda yapıldı. 15 Ağustos 2018’de yayınlanan yönetmeliğin, 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Bu fıkra, borçlulara piyasa faizinin altında faiz uygulanamayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağını öngörüyordu.

Yönetmeliğin borçluya ait bilgilerin yetkili merciler dışında kalanlara verilmesini yasaklayan hükümleri de yürürlükten kaldırıldı. 9’uncu maddenin yürürlükten kaldırılan 4’üncü fıkrası, “Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermeleri ve açıklamaları yasaktır. Yapılacak sözleşmeye bu hususta hüküm konulması veya ilave bir gizlilik anlaşması yapılması zorunludur” şeklindeydi.

Yönetmeliğin, yapılandırmanın kapsamını düzenleyen 4’üncü maddesine borçların geri ödenmesiyle ilgili “makul süre” kavramı getirildi.

Yönetmeliğin eski halinde, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şartı bulunuyordu. Değişiklikle borçların makul sürede geri ödenmesi kabiliyeti hükmü getirilmiş oldu.

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespitinin BDDK’nın uygun göreceği bir kuruluş tarafından yapılması öngörüldü.

Alacaklıların tamamının yapılandırma şartı kaldırıldı

Yönetmeliğin çerçeve anlaşmaları düzenleyen 5’inci maddesinde de önemli bir değişiklik yapıldı.

Eski yönetmelik uyarınca, bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunluluğu bulunuyordu. Yeni yönetmelikte ise tüm alacaklılar yerine, çerçeve anlaşmaya imza atan alacaklılara yeniden yapılandırma zorunluluğu getirilerek, imzalamayan alacaklılar zorunluluk dışında tutuldu.