ARGE250


İmar barışı kapsamında yapılan ödemelerin vergisel durumu

Turkishtime Dergi

Nedim Tolga SÜER - EKONOMİ GÜNDEMİ
tolga.suer@audit.com.tr

İmar barışı olarak da adlandırılan düzenleme, 7143 sayılı Kanun ile İmar Kanunu’na eklenen geçici 16’ıncı madde ile getirildi. İmar barışı uygulaması, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara belirli bir harç karşılığında yapı kayıt belgesi verilmesi ve bu suretle de imar itilaflarının çözülmesini amaçlamaktadır. Yapı kayıt belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda ise %5 olacaktır. Kanun’da 31.10.2018 olarak belirlenen son başvuru süresi önce 31.12.2018’e daha sonra da 15.06.2019’a kadar uzatıldı.

Peki, bir ticari işletmeye veyahut bir şirkete ait olan taşınmazlar için imar barışı kapsamında ödenen yapı kayıt belgesi bedellerinin vergisel durumları ne olacak? Yani, aktife kayıtlı bir taşınmaz için imar barışından yararlanıldığında ödenen yapı kayıt belgesi bedeli giderleştiriebilecek mi? Vergi Usul Kanunu’nun 269’uncu maddesinde gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği, 262’nci maddesinde ise maliyet bedelinin iktisadi kıymetin satın alınması veya değerinin arttırılması amacıyla yapılan harcamalardan oluşacağı belirtilmiştir. İmar barışından yararlanan bir taşınmazın değerinin artacağı ve bu anlamda da ödenen yapı kayıt belgesi bedelinin de maliyete eklenmesi ve amortisman suretiyle giderleştirilmesi gerekeceği açıktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, 01.12.2018 tarihinde vermiş olduğu bir özelgede, söz konusu bedellerin maliyete eklenmesi, taşınmazın amortisman süresi tamamlanmamış olması halinde taşınmazın kalan amortisman süresine göre itfa edilmesi, taşınmazın amortisman süresi tamamlanmış ise de, taşınmaza ait amortisman oranına göre itfa edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiştir.