ARGE 250


OSB’leri küresel rekabette geleceğe taşıyacak 10 strateji

Turkishtime Dergi

OSBÜK - Vodafone Business işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla online düzenlenen “OSB’lerde Küresel Rekabet Stratejileri - Ortak Akıl Toplantısı”nda, pandemi koşullarında oluşan ticaret savaşlarında OSB’lerin belirlemesi gereken stratejiler ele alındı. Küresel rekabette teknolojinin her geçen gün artan önemine vurgu yapılan toplantının moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ üstlendi.  

OSBÜK - Vodafone işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla 5 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen “OSB’lerde Küresel Rekabet Stratejileri – Online Ortak Akıl Toplantısı”nda görüş birliğine varılan ilkelerden oluşan rapor yayımlandı. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, OSB’lerin potansiyelleri ve küresel rekabet ortamı için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısına; Özlem Kestioğlu (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı), Hakan Güldağ (Toplantı Moderatörü), Bekir Sütçü (Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı), Necip Filiz (Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Erdim Noyan (Ergene 2 OSB Yönetim Kurulu Üyesi), Halil Tepe (Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi), Nuri Konak (İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Onur Ramazan Acar (İTOB Yönetim Kurulu Başkanı), Tahir Nursaçan (Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Gülmez (NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı), Cüneyt Çakır (ASO I. OSB Bölge Müdürü) ve Filiz Özkan (Turkishtime Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) katıldı.

“Dijital çağ” olarak nitelenen günümüz koşullarında sanayi sektörü artık kendi kendini yöneten, çalışanın olmadığı, akıllı ve “karanlık” fabrikaları konuşuyor. Ülke ihracatının kalesi durumundaki organize sanayi bölgeleri de yaşanan bu değişime uyum sağlamayı bir öncelik olarak ele almış durumda. Hızlı, güvenli, verimli ve maliyet azaltıcı etkileriyle dijital dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanmak için gerekli altyapıyı kurgulama aşamasındaki organize sanayi bölgeleri, küresel rekabetin vazgeçilmez oyuncusu olma yolunda mesafe kaydediyor. Dijital ve yeşil dönüşüm projeleriyle öne çıkan Vodafone Business ise bu yolda sanayicinin yol arkadaşı olmayı hedefliyor.

Dijital altyapılar öne çıkıyor

İşletmelerin yurtdışına açılabilmesi ve ihracat süreçlerine hazırlıklı olabilmesi için daha verimli, maliyetlerini optimize etmiş, dış pazarlarda satış yapabilecek yetkinlikleri gelişmiş, uluslararası operasyonları uçtan uca birbirine bağlantılı bir halde yürütüyor olması gerekiyor. Teknolojiden yararlanmadan bütün bunları başarmak mümkün değil. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğu göz özüne alınacak olursa özellikle de bu segmentte ciddi anlamda geliştirici projeler yapılmasına ihtiyaç bulunuyor. El tipi tezgâhlardan CNC’ye uzanan macerasının sonunda imalat sektörü ile teknoloji şirketlerinin işbirliği önümüzdeki süreçte ana ekseni oluşturacak gibi görünüyor. Nitekim dijital altyapıların daha aktif kullanılmasıyla birlikte ticari faaliyetler de hızla dönüşmeye başladı. OSB’ler ise üst kuruluş OSBÜK liderliğinde tüm bu değişim ve dönüşüm süreçlerine yönelik uyum çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

OSB’ler için 10 parametre

Ortak Akıl Toplantısı’nda, OSB’lerin pandemi döneminde oluşan tüm sorunları aşarak, hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmeleri için bölge yöneticilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

Küresel rekabet için teknolojiye öncelik verilmeli

Türkiye ekonomisinde işletmelerin büyük bir çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için bu segmentte ciddi anlamda geliştirici projeler hazırlanması gerekiyor. Bu çerçevede yurtdışı pazarlara açılabilmek kritik bir rol oynuyor. Yeni pazarlarda satış yapabilmek ise rekabetçi olabilmeye, verimli ve düşük maliyetli iş yapabilmeye bağlı. Böyle bir süreçte en önemli ihtiyaçlar arasında bir kolaylaştırıcı ve bir sağlayıcı olarak teknoloji ön plana çıkıyor.

Dijital teknoloji iş ihtiyaçlarına yönelik kullanılmalı

İşletmelerin dünyadaki değişime yönelik üretim yapabilmesi, çağın teknolojik dönüşümüne ayak uydurmasından geçiyor. Nesnelerin internetinden dijital arşivlere kadar her alanda ihtiyaçlara uygun çözümler üretmek, içinde bulunduğumuz “Dijital Çağ”ın olmazsa olmazı. Her işletmenin kendisi için en uygun, en verimli, en etkili çözüme ulaşmak için doğru analiz yapabilmesi çok önemli. Sadece teknolojiye sahip olmak değil, teknolojiyi ihtiyaçlara yönelik olarak, doğru biçimde kullanmak gerekiyor.

Yeşil enerji kullanımı artırılmalı

Bir taraftan dünyada giderek artan enerji ihtiyacı, diğer taraftan fosil kaynaklı yakıtların yerküreye verdiği zarar ve iklim üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde yeşil enerjinin kullanım alanının giderek genişlemesi kaçınılmaz bir olgu olarak ortaya çıkıyor. OSB’lerin hitap ettiği müşteri kitlesinin de bu konuda hassasiyet göstermesi sonucunda giderek artan yeşil enerji yatırımlarının, üretimin olduğu her alanda yaygınlaşması gerekiyor. “Yeşil dönüşüm” de sanayicilerimiz açısından giderek bir zorunluluk halini alıyor.

Nitelikli eleman yetiştirmek için dijital müfredat oluşturulmalı

OSB’lerde süregelen en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman bulma sıkıntısı, dijital dönüşümün ortaya koyduğu yeni nesil işletme, yönetim ve üretim gereklilikleriyle birlikte farklı bir boyut kazanıyor. OSB’lerde yer alan meslek liselerinde geleceğin çalışanlarını yetiştirmek adına dijital okuryazarlık, kodlama, nesnelerin interneti gibi konuları içeren bir ders müfredatının oluşturulması için servis sağlayıcılara, gönüllülere, kamu kurumlarına ve OSB yönetimlerine önemli görevler düşüyor.

E-ticaretin geleceği için internet kullanımı ve altyapısı yaygınlaşmalı

Özellikle KOBİ’lerde ortaya çıkan internet kullanımının düşük oranlarda seyretmesi, e-ticaret gibi olanaklardan yararlanamayan işletmeleri zorluyor. Günümüz koşullarında sanal ortamın sağladığı olanaklardan yararlanamayan işletmelerin hızlı ve güvenli internete ulaşabilmesi için OSB’lerde fiber altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması elzem. OSB yönetimlerinin bu konuda yaptığı yatırımların giderek artmasına rağmen internet kullanıcılığı konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yaygın bir çalışma başlatılması gerekiyor.  

Rekabet için yalın üretim teknikleri hayata geçirilmeli

Günümüzde rekabet için verimlilik ile dijitalleşme kavramları yan yana gelmiş durumda. Artık dijitalleşme kavramı verimlilikle başından sonuna kadar ilintili ve önemli bir konuma yerleşti. İşletmelerin yalın üretim teknikleriyle verimliliklerini artırarak, öncelikle kendi süreçlerini optimize etmeleri, standartlarını belirlemeleri, bu standartları korumaları, buradan elde ettikleri verileri işleyecek sistematiğin ve bu sistem yaklaşımlarının eğitimini alarak, kendi yalın liderliklerini geliştirmeleri gerekiyor.

İşletmeler Ar-Ge alanındaki değişime ayak uydurmalı

Dijitalleşmenin sağladığı kolaylıklar, Ar-Ge çalışmalarının da biçimini değiştiriyor. Start-up’larla büyük şirketlerin bir araya gelmesiyle oluşan sinerji, dünya genelinde önemli buluşların ortaya çıkmasına yol açıyor. Dijital çağda kurgulanacak Ar-Ge merkezleri artık çok daha aktif, çok daha hızlı ve çok daha üretken olmak zorunda. Gelişmenin sahip olunan patent sayısıyla ölçüldüğü günümüzde, OSB’lerin tüketici ihtiyaçlarını tam olarak belirleyerek, eldeki verilere göre yaratıcı süreçleri işlettiği Ar-Ge merkezlerine olan ihtiyacı günden güne artıyor. 

Genç kuşakları OSB’lere çekmek için yeni düzenlemelere gidilmeli

Klasik çalışan tanımını aşarak, eski kuşaklara ait üretim kavramı yerine kişisel mutluluğu hedefleyen Z kuşağı, üretim tezgâhlarından çalışma ofislerine kadar firmaların her türlü klasik iş yapış biçimini zorluyor. Fabrikalar yerine AVM’lerde çalışmayı tercih eden bu ve bundan sonra gelecek kuşakları sanayiye, üretime, kısacası OSB’lere yönlendirmek için yapılması gerekenler arasında üretim bandını ve ofisleri yeniden tasarlamak ve televizyon dizilerine varana kadar bir halkla ilişkiler çalışması yapmakta fayda var.

OSB bölge müdürlükleri teknolojiye ön ayak olmalı

Dijital dönüşümün sanayiciler tarafından doğru anlaşılabilmesi ve benimsenebilmesi açısından servis sağlayıcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK’ün de katılımıyla öncelikle Türkiye’deki bütün OSB bölge müdürlüklerinin dönüşümünün sağlanması ve bunun da sanayicilere uygulamalı olarak gösterilmesinde yarar var. Bunun hem dijitalleşmeye hızla geçilmesi hem de somut faydalarıyla sanayicinin dijitalleşmeye dair şüpheci tutumunu bertaraf etmesi açısından önemli yararları olacak.

Siber güvenlik yatırımlarına öncelik verilmeli

Dijitalleşen dünyada artan veri miktarı ister istemez bir güvenlik sorunu da yaratıyor. Bulut sistemlerinde ya da sunucularda işlenip saklanan verilerin güvenliği için mutlaka ciddi kuruluşlardan destek alınması ve siber güvenlik yatırımlarıyla veri kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor. E-ticaretten ihracat verilerine, şirket hesaplarından Ar-Ge ve inovasyon belge ve bilgilerine kadar her tür verinin güvenle saklanabileceği sunuculara sahip şirketlerden danışmanlık hizmeti alınması en doğru çözüm olarak görünüyor.