Turkishtime AR-GE 250


Yatırım teşviklerinde yeni dönem

Turkishtime Dergi

Yatırım teşviklerinde yapılan düzenleme ile işletmelere daha fazla faiz desteği verilecek, vergi muafiyetleri artacak ve finansal kiralama limitleri daha yüksek olacak.

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, özel sektör ve kamu sektörü paydaşlarının görüş ve talepleri ile uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve yatırım teşvik sistemimizin dinamik yapısının sürdürülebilirliği için 2012 yılından beri uygulanmakta olan mevcut yatırım teşvik sisteminde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu ile teşvik sisteminde yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

*Yatırım teşvik belgesine konu finansal kiralama işlemlerinde makine ve teçhizat için aranan asgari tutar 200 bin TL iken, düzenleme ile 1-4. Bölgelerde asgari 500 bin TL, 5-6. Bölgelerde 300 bin TL'ye çıkarıldı.

*Öncelikli yatırımlar kapsamında büyükbaş hayvan besi çiftliği yatırımları yapacak firmalar için yurtdışında bu kapsamda yapacakları yetiştiricilik faaliyetlerini özendirmek amacıyla yurtdışı faaliyetlerinden elde ettikleri ürünlerin Türkiye'ye girişini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu yatırımların yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edeceği yıllık yurtiçi fiili kapasitesinin azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının yurtiçindeki tesisin işletmeye geçişinden itibaren 10 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak ithaline izin verilebilecek.

*Asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri otomasyona dayalı modern sera yatırımları ve yüksek kapasiteli entegre hayvancılık yatırımlarına daha yüksek faiz desteği oranları (TL'de 7 puan, döviz veya dövize endeksli kredide 3 puan) ve miktarları (1 milyon 400 bin TL'ye kadar) sağlandı.

Ayrıca, yapılan düzenleme ile yüksek kapasiteli hayvancılık yatırımlarında faiz desteğinin uygulaması süresi uzatılarak 5 yıldan 10 yıla çıkarılmış ve faiz desteği tutarları yatırımların finansman olanaklarını genişletmek amacıyla bölgeler itibariyle ( 3. Bölge'de 1 milyon TL, 4. Bölge'de 1,2 milyon TL, 5. Bölge'de 1,4 milyon TL, 6. Bölge'de 1,8 milyon TL) ve AR-GE ve çevre yatırımlarında (1 milyon TL) artırıldı.

*Halihazırda sigorta primi işveren hissesi desteği gemi inşasında 18 ay olarak uygulanırken, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) için inşa edilen gemilere sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteğinin SSM ile imzalanan sözleşme süresince uygulanması mümkün kılındı.

*Havayolu taşımacılığı ve hava araçları tamir bakım sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, hava araçları kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari 20 milyon TL yatırım tutarı öngörülmek suretiyle öncelikli yatırım kapsamına alındı.

*Otomasyona sahip modern sera yatırımları, belirli bir kapasitenin üzerindeki entegre hayvancılık yatırımları (süt yönlü entegre hayvancılııkta asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli, et yönlü entegre hayvancılıkta asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli), 5 milyon TL üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yatırımları, yaşlı/engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları ile asgari 500 milyon TL tutarındaki orta yüksek teknolojili yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.

*Stratejik nitelikteki yatırımların tamamlanabilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak amacıyla anılan yatırımlara belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ilave süre verilmesi sağlandı.

*Apreleme yatırımlarında aranan asgari yatırım tutarları yatırım cinslerine göre kademelendirilmiş olup, asgari yatırım tutarı düşük komple yeni dışındaki apreleme yatırımları ile 2 milyon TL üzerinde tevsi niteliğindeki giyim eşyası imalatının 1. ve 2. bölgelerde bölgesel kapsamda desteklenmesi sağlandı.

Ayrıca, triko yatırımlarında asgari sistem sayısı şartı kaldırılarak teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinde sorun yaşanmasınıın önüne geçilmesi sağlandı.

*Iğdır'da artan pamuk ekimi doğrultusunda kütlü pamuk işleme yatırımlarının sadece burada bölgesel sistemden desteklenmesi sağlandı.

*Belirli kriterleri birlikte sağlaması halinde genel sistemden desteklenebilecek demir-çelik yatırımlarına ilişkin EK-5 listesi AB mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

*OECD sınıflandırmasına göre orta-yüksek teknolojili yatırım olması nedeniyle 4. Bölge desteklerinden yararlanabilecek yatırım konuları genişletilmiş olup, bu şekilde kozmetik, sabun ve deterjan gibi kimyasal ürünler ile vana-musluk gibi orta-yüksek teknolojili ürünlerin 4. Bölge desteklerinden yararlandırılması sağlandı.

*Öncelikli yatırımlar kapsamına alınan belirli bir kapasitenin üzerindeki entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin 2018 yılında düzenlenecek teşvik belgelerinin daha yüksek oranda vergi indirimi desteğinden yararlanması sağlandı.

*Cazibe Merkezleri Programı kapsamına giren 4. ve 5. Bölge illeri OSB'leri iile Kilis ili OSB'lerinde yapılacak genel nitelikteki yatırımların da 22/11/2016 tarihinden itibaren yapılan teşvik belgesi müracaatlarına uygulanmak üzere 6. Bölgede sağlanan destek oran ve sürelerinden yararlandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.