AR-GE 250


Dahilde işleme rejimi nedir?

Turkishtime Dergi

Dahilde işleme rejimi, ihraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerinin çeşitlenmesini sağlamak amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, ticaret politikası önlemlerine tabii olmaksızın, ihraç edilecek olan ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımında yurtiçi piyasasından temin edilemeyen, ham madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde işleme rejiminde, şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır. Şartlı muafiyet sisteminde, ithalat sırasında doğan vergiler teminata bağlanırken, geri ödeme sisteminde, ithalat esnasında alınan vergiler işlem görmüş ürünün ihracı halinde geri ödenmektedir.

Devlete verilen taahhütler ve iyi planlanmış bir üretim/ihracat projelendirmesi eşliğinde dahilde işleme izin belgesi alınarak şu avantajlardan faydalanılabilir;

  • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim uygulamalarından muafiyet,
  • Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti,
  • AB ülkelerinden ithalatta KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,
  • Ödenmiş vergilerin geri alınması kolaylığı,
  • İndirimli teminat uygulaması kolaylığı,
  • Eşdeğer eşya kullanımına kolaylık verilmesi,
  • Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, KKDF, damga vergisi ve harç ödenmemesi.

Dahilde işleme izin belgesi sektöre göre değişmekle beraber en fazla 12 aydır. İlk gerçekleştirilen ithalatın tarihi esas alınarak süre azami olarak 3 ay uzatılabilir. Ancak, belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde bu hüküm uygulanmaz. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracatın değerinin belge ihracatı taahhüdüne oranı yüzde 25'ten az olmamak kaydıyla belge süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilebilir. İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belge için bu oran yüzde 15'tir.