ARGE 250


Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri

Turkishtime Dergi

Destek programı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesini kapsamaktadır.

HİZMET SEKTÖRÜ MARKA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN YARARLANICILARIN DESTEKLENMESİ

Yararlanıcıların, bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yılık en fazla 50 bin dolar,

b) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400 bin dolar,

c) Hedef pazar olarak belirledikleri ülkelerde markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurtdışı birimlere ilişkin;

1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin dolar,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin dolar,

e) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokantaya ilişkin;

1) Kira giderleri yüzde 50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 50 bin dolar,

2) Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, yüzde 50 oranında ve birim başına en fazla 50 bin dolar,

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

g) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

ğ) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,

* Marka destek programı 4 yıldır.

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN YARARLANICILARIN DESTEKLENMESİ

TURQUALITY komitesi tarafından TURQUALITY destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

c) TURQUALITY sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,

ç) TURQUALITY sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,

d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafeye ilişkin;

i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, yurtdışı birim başına azami 200 bin dolar,

2) Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200 bin dolar,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtdışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/lokanta/kafe için,

i) Kira giderleri, anılan herbir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200 bin dolar,

ii) Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100 bin dolar,

e) Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri,

YÜZDE 50 ORANINDA DESTEKLENİR.

* Turquality destek programı 5 yıldır.

* 5 (beş) yıl yararlandırılan yararlanıcılarla ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen yararlanıcıların destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

ŞİRKETLERİN MARKA DESTEK PROGRAMINA ALINMASI

Şirketlerin; başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etmesi ve markasının incelemenin ardından bakanlık tarafından Marka Destek Programına alınması gerekmektedir.

ŞİRKETLERİN TURQUALITY DESTEK PROGRAMINA ALINMASI

Şirketler; başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan bakanlığa müracaat etmesi, ilgili ön inceleme yapılması ardından markasının bakanlık/TURQUALITY komitesi tarafından TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.

ORTAK HÜKÜMLER

* Bir şirketin yurtiçi tesciline sahip olduğu en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabilir. Yurtdışı tescilin ise yurtiçi tescile sahip yararlanıcı ya da bu yararlanıcının organik bağının bulunduğu şirket/kuruluşa ait olması gerekir.

*Bir marka için; destek kapsamına alınan yararlanıcı ile birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş da desteklenebilir.

* Bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.