ARGE 250


Eximbank kapsamında KOBİ tanımında değişiklik yapıldı

Turkishtime Dergi

Eximbank’ın aracı bankalar vasıtasıyla kullandırdığı sevk öncesi ihracat kredilerinde bazı hususlarda değişiklikler yapıldı. 

Eximbank’ın KOBİ tanımı değiştirildi. Yeni tanıma göre uygunluk kontrolünün yapılması ve taleplerin yeni tanıma göre Eximbank’a iletilmesi bekleniyor.

KOBİ tanımında yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi birinin 40 milyon TL’nin altında olması şartı değiştirildi, bu sınır 125 milyon TL’ye yükseltildi. Diğer KOBİ kriterlerinde (çalışan sayısı sınırı ve bağımsız işletme tanımında) herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel KOBİ Tanımı;

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler; yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri icra eden firma özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

Bir işletme;

  • Başka bir işletmenin yüzde 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
  • Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin yüzde 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
  • Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir
işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaya başlandı;

Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Bununla beraber İhracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarının zamanında ve etkin karşılanması amacıyla yeni taleplerin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek iletilmesi gerekiyor.

TL kredilerin sadece KOBİ’lere kullandırılmasına devam edilecek.

Kredi talep tutarı 500 bin TL’yi, döviz kredisi başvuru tutarı 1 milyon ABD dolarını (veya 
karşılığı) aşmayacak.

Program bazından en fazla 1 adet talep kabul edilecek, bekleyen taleplerin karşılanmasının ardından yeni başvuru alınacak.