AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İhracatçılar nasıl yeşil pasaport alabilir?

Turkishtime Dergi

Bakanlar Kurulu’nun Mart 2017’de yürürlüğe giren İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesi kararı ihracatı artırma yönünde büyük bir adım oldu. Bu uygulamadan sonra Türkiye’ye vize uygulayan birçok ülkeye Türk ihracatçılar rahat rahat gidecek ve bu pazarlarda yeni müşteriler edinerek ticari ilişkileri geliştirebilecek. İhracatçıların özellikle Avrupa’ya vizesiz gidilebilecek olması Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisi yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilecek.

Yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilecek nitelikteki firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Serbest bölgelerin yurtdışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurtiçinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabii tutulmadan yurtdışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALAMAZ?

Yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 2 yıl süreyle yeşil pasaport verilecek.

Yeşil pasaport müracaatı, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu aracılığıyla üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacak. İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerin anılan yetkiye haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nün onayına sunulacak. Bölge Müdürlüğü onayını takiben ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeşil pasaport başvurusu şahsen yapılacak.

Yeşil pasaport alan firma yetkilileri, yeşil pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılırsa ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini ihlal ederse haklarını kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde yeşil pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacaklar.