QNB Sponsorlu


Kıymetli madenler sektörü

Turkishtime Dergi

Kıymetli madenler piyasasında işlem yapabilmek için yerine getirilmesi gereken hükümler nelerdir?

Kıymetli madenler piyasasında işlem yapabilmek için Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve akabinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri işlem yapabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin, Borsa İstanbul’dan kabul alınır. SPK bilgilendirilir.

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kıymetli madenler aracı kuruluşları Borsa’da üye olarak faaliyet gösterebilir.

Kıymetli madenler aracı kurumu: Borsada faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına işlem yapan şirketlerdir.

Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluş Şartları

  • Anonim şirket şeklinde kurulması
  • Ödenmiş sermayelerinin 500 bin TL’den az olmaması
  • Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması
  • Ticaret unvanında "kıymetli madenler" ibaresinin bulunması
  • Ana sözleşmelerinin Yönetmelik hükümlerine uygun olması
  • Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kişilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması

Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşuna Bakanlıkça ön izin verilir.

Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Faaliyet İzni

Bakanlıkça kuruluş başvurusunun uygun görülmesi halinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kıymetli madenler aracı kurumlarınca;

  • Ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edilip Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olması
  • İmza yetkisine sahip kişilerin belirlenmiş olması
  • Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bir genel müdür atanması
  • Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin ve imza yetkisini haiz çalışanlarının 5’inci maddede belirtilen şartları taşıdığının tevsik edilmesi kaydıyla Borsada faaliyet göstermek amacıyla Müsteşarlığa izin için başvurulur.

Borsada faaliyet göstermek amacıyla Müsteşarlığa izin için başvurulur. Müsteşarlıkça kuruluşu için ön izin verilen kıymetli madenler aracı kurumlarının ön izin tarihini takip eden 180 gün içerisinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmaması halinde kuruluş izinleri geçersiz sayılır.

Faaliyette bulunmaları uygun görülenlere, Müsteşarlıkça "Faaliyet İzin Belgesi" verilir. İzin belgesi, herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulur.

Faaliyet izninin alınmasını müteakip 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi alınmak üzere Borsa Başkanlığına müracaat etmeyen ve bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen şirketlerin faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilir.