ARGE 250


Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi için neler gerekli?

Turkishtime Dergi

Destek programının amacı, şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurtdışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalarının desteklenmesidir.

Desteğin iki unsuru vardır;

  • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
  • Küresel Tedarik Zinciri Projelerinin Desteklenmesi

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Pazara giriş belgesi, akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan; kalite belgeleri / çevre belgeleri/sertifikaları /insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri /tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarıdır.

Destek Miktarı

Bu karar kapsamında, Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında desteklenir.

Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250 bin ABD dolarına kadar destek verilir.

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

*Şirketlerin bu Karar kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Küresel tedarik zinciri, ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı ifade etmektedir.

Destek Miktarı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir:

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Tedarikçilerin, ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

Tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri proje süresince desteklenir.

c) Yazılım Alımı

Tedarikçiler, Küresel Tedarik Zinciri katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler.

ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Tedarikçiler, ilgili konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretleri, Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan pazara giriş belgeleri ve sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

*Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Bakanlıkça verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamaz.

UYGULAMACI KURULU / BAŞVURU MERCİ

Pazara Giriş Belgeleri için, şirketlerin üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri’dir.

Küresel Tedarik Zinciri Projeleri için; Ekonomi Bakanlığı ve şirketlerin bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri’dir.