ARGE 250


Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler

Turkishtime Dergi

2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)’de değişiklikler yapılarak yurtiçinde yerleşiklerin döviz cinsinden kredi kullandırımlarına yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Döviz geliri (ilgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler) olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurtiçinden döviz kredisi temin edemeyecektir. Ancak, aşağıda sayılan hallerde döviz geliri olması şartı aranmayacaktır. Bunlar;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile yatırım mallarının finansmanı için kullanılacak döviz kredileri ile Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (1) sayılı listesinin 17’nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç ) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.

2) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirini tevsik etmek kaydıyla son üç mali yılda döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz geliri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.

Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtiçinden kullanacakları döviz kredileri kapsamında ise

3) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin (yurtiçinden ve yurtdışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamı) 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması gerekmektedir.

4) Bu kapsama girenler döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini yeminli mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmek zorundadır.

5) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurtiçinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk lirası krediye dönüştürülecektir.

Kredi bakiyesi hesaplanırken 2 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler de dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tarihten sonra yukarıdaki istisnalar haricindeki krediler döviz kredisi olarak yenilenemeyecektir.

Yurtiçinden temin edilen döviz kredileri ile ilgili uygulama usulleri Merkez Bankası tarafından tespit edilecektir.