ARGE 250


Vergi, resim ve harç istisnası nedir?

Turkishtime Dergi

İhracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amaçlı kullanılır. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir. 

Adı geçen sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir. Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ oluşturmaktadır.

Vergi, resim ve harç istisnası 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında damga vergisi, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınması gereken harçlar, diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 Sayılı Kanun’a göre alınan hal vergisini kapsamaktadır.

Vergi, resim, harç istisnası kapsamına dâhil olan işlemler şu şekildedir:

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

 • İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
 • İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar.

Vergi, resim ve haç istisnası belgesi kapsamında gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarının belgedeki taahhüdü geçmemek kaydıyla yurt dışından satın alacakları mala ilişkin akreditif, transfer işlemleri ile bunlara ait teminatlar ve garantiler istisnadan yararlandırılır. Ancak, gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depolarda bulunan eşyanın yanma, çalınma, eksilme gibi sebeplerle ziyana uğratılması, mağaza üstü reklam satış standı ihalesi ve depo kira teminat farkı gibi sebeplerle verilen teminat mektuplarının, döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından istisnalardan yararlanılamaz.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi başvurusu sırasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca istenen bilgi ve belgeler şu şekildedir:

 • Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış),
 • Vergi Resim Harç İstisnası proje formu,
 • Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri, kapatılmamış Vergi Resim Harç İstisnası belgesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren banka tasdikli liste,
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği),
 • İmza Sirküleri (Noter tasdikli),
 • Son yıla ait vergi dairesince tasdikli Bilânço ve kâr- zarar cetveli,
 • İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış),
 • Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, C 2 Karnesi, Seyahat Acentası Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği vb.),
 • Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı).