Turkishtime AR-GE 250


Sevkiyatlarınız Nakliyat Sigortaları ile Güvence Altına Alınıyor

Turkishtime Dergi

Lojistik Hizmet Kalitesi ve Nakliyat Sigortaları

Sigortacılığın en önemli faydalarından biri riski transfer ederek azaltmaktır. Sigorta kelimesi güvence anlamına gelmekte olup zararları ortak karşılama sistemidir.  Sigorta sektörünün doğuşunda önemli rolü olan nakliyat sigortalarının önemi her yıl daha da ön plana çıkmaktadır.  

Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin dış pazardaki rekabet sürecinde lojistik sektörünün çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Lojistik sektörü de geçtiğimiz yıllarda büyük gelişim göstermiştir.   Müşteri talepleri ve rekabete bağlı olarak yeni uygulamalar gündeme gelmiştir. Tedarik zinciri risklerinin etkileri ile oluşan  kayıplar için;  nakliyat sigortaları aktif ve oldukça yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Lojistik sektöründe,  müşterinin emtea alımından emtea bedellerinin tahsiline, gümrük ve geçiş evraklarının hazırlanmasından depolamaya ve tüm iş süreçleri gerçekleştirilmektedir.  Bu süreçlerden biri de taşınan malın sigortalanma sürecidir.   Dış ticaret işlemlerinde, yük sigortası ve bunun kimin yaptırması gerektiği satış sözleşmesi ile belirlenmiştir.  

Dünya ticaretinde yaşanan yeni oluşum ve dönüşümlerin lojistik sektörüne büyük etkisi olmuştur. Tüm sektörler ile yakın ilişkisi ve etkisi olan lojistik sektörünün dış pazarda rekabet avantajında önemli bir rolü bulunmaktadır. Firmalar hizmet ve ürünlerini müşterilerine sözleşme şartlarına göre süresinde,  eksiksiz ve sağlam olarak ulaştırmak zorundadır.   Lojistik faaliyetlerin çok hızlı yönetilmesi,  zaman zaman yöneticileri büyük risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle hizmet sürdürülebilirliğini ve lojistik hizmet kalitesini iyileştirmek için riski sigorta ile transfer etmek gereklidir. Nakliyat sigortaları da bu aşamada devreye girmektedir. 

Nakliyat sigortaları ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılaşılan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için önemli konulardan birisidir.  Malların taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikelerin güvence altına alması nakliyat emtia sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır.  Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Emtia Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.

Emtia Nakliyat Sigortalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların geleceğe yönelik projelerini; müşteri memnuniyeti ve beklentilerine göre şekillendirdikleri tespit edilmiş olup,   özellikle son dönemde nakliyat sigortaları çok büyük önem kazanmıştır.  Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılabilmekte olup, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında Abonman poliçeleri yapılmakta ve böylelikle geç bildirim, unutma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır

Risk değerlendirmesi yapılırken malın bedeli, cinsi, ambalajı, taşıma biçimi, sefer başlangıç ve bitiş yeri, taşıma aracı (gemi ise geminin klas ve koruma & tazminat durumu vb.), mal bedeli, teminatın kapsamı ve moral riziko, sigortalının iş hacmi, geçmiş hasar/prim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır.  Poliçeleşme aşamasında ise bu bilgilerin eksiksiz bildirilmesi esastır.  Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri (yeterli ambalaj vs.) almakla yükümlüdür.   

Taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmamasına özellikle dikkat etmek gerekir. Genel olarak hasarlarda mal bedelinin eksik bildirilmesi,  mal cinsinin hatalı söylenmesi, bitiş yerinin nihai teslim noktası olarak aktarılmamasından kaynaklı hatalar tespit edilmekte ve bu eksiklikler hasar tazminatlarının ödenmesine engel olabilmektedir. 

Poliçelerin emtea cinsine göre de mümkün oldukça ICC ( A ) kloz olarak “all risk” düzenlenmesi hasarlarda yaşanacak birçok sorunu engelleyecektir. 

Olası bir hasarda sıkıntıya düşmemek için tüm bu işlemlerin, nakliyat konularında tecrübeli aracılarla yapılması kritik önem taşır. 

Nakliyat Sigortaları ve Vergi Avantajı

Düzenlenen nakliyat poliçeleri ile taşıma sırasında oluşan riskler teminat altına alınırken diğer taraftan da vergi avantajı sağlanmaktadır. Türkiye’ye yapılacak ithalatta ödenecek gümrük vergisi CIF değer üzerinden alınmaktadır, yani malzeme bedeli + sigorta + navlun bedeli ve diğer bazı ödemeler (ardiye, banka komisyonu, KKDF gibi) toplanarak bulunacak rakam, ithal sırasında alınacak gümrük vergisinin matrahını oluşturur. CIF değerin bulunması için ithalatçı firma, malzemeye ait fatura, navlun faturası, sigorta poliçesi ve gümrük vergisine matrah oluşturan diğer ödemelere ait belgeleri gümrüğe ibraz etmek durumundadır.  İthalatçı, eğer nakliyat sigortası yaptırmamışsa, CIF değerin bulunması için gümrük tarafından sigorta primi yerine itibari bir bedel olan malzeme tutarı ve nakliye tutarının % 3’üdür. Bu değer oldukça fazla bir değerdir ve nakliyat sigortası yapılmadığı için ek olarak daha fazla gümrük vergisi ödenmiş olur. Bu da mal sahiplerine ayrıca vergi avantajı yaratmaktadır. 

Sigortayeri