Turkishtime AR-GE 250


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde teşviklerin süresi uzuyor

Turkishtime Dergi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif yasa teklifi komisyondan geçti.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki firmaların faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, kurumlar ve gelir vergilerinden istisna süresini 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatan, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yönetici şirketlerin bünyelerindeki kuluçka merkezlerine, bölge dışında da açmasına imkan sağlayan, teknoloji alanında fon düzenlemesi yapan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif yasa teklifi Meclis Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda değişiklik yapılarak, işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, mal varlıklarının belirli bir kısmı üzerinden parçalı rehin imkanı da getiriliyor.

Yapımı devam etmekte olanlarla birlikte sayısı 85’e ulaşan teknoloji geliştirme bölgelerine dönük bir dizi teşvikleri de içeren yasa teklifi ile teknoparklara artık yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik desteklerde verilecek. Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasıyla atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarıyla ilgili giderler, yardım amacıyla bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecek.

Teknoloji fonu oluşturulacak

Teklifle teknoloji alanında fon oluşturulması için düzenleme yapılıyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2'si pasifte geçici bir hesaba aktarılacak. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak kullandırılacak. Cumhurbaşkanı, bu tutar ve oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Teşviklerin süresi uzatılıyor

Yönetici şirketlerin, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Bölgelerdeki girişimcilerin istihdam yükünün azaltılması için 31 Aralık 2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu aşamazken, toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak. Teknokentlerde yer alan işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'ye kadar artırılabilecek.

31 Aralık 2028 tarihine kadar, Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak.