AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Tarıma dayalı yatırım hibelerini uygulama esasları belirlendi

Turkishtime Dergi

Gerçek kişiler, kooperatifler ve birlikler ile tüzel kişiler, komple yeni tesis için 3 milyon lira, tamamlama için 2 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon için 1,5 milyon TL’den fazla hibeye esas proje teklif edemeyecek.

Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar için verilecek hibe desteklere yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tarım Orman Bakanlığı tarafından desteklere ilişkin “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” olmak üzere iki ayrı tebliğ Resmi Gazetenin 22 Kasım günlü sayısında yayımlandı.

Ekonomik yatırımların desteklenmesine yönelik tebliğe göre tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonuna ilişkin hibe desteği verilebilecek. Hibe desteği 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak kaydıyla gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara verilecek.

Yapılacak yatırımların faaliyet şekli, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu olabilecek. Bu tesisler için yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği alabilecek.

Hibe oranı yüzde 50

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl başvuru döneminde rehber yayınlayarak proje başvurularını açacak. Hibe oranı proje bedelinin yüzde 50’si olarak belirlendi. Gerçek kişiler, kooperatifler ve birlikler ile tüzel kişiler, komple yeni tesis için 3 milyon lira, tamamlama için 2 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon için 1,5 milyon TL’den fazla hibeye esas proje teklif edemeyecek. Bu kapsamda 250 bin TL’nin altında proje de sunulamayacak. Hibeye ilişkin tüm süreçler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenecek. Hibe alanlar tüm belgeleri vermekle yükümlü kılındı.

Altyapı yatırımları tebliği

Altyapı Yatırımları tebliğinde ise 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlere yönelik hibeler kapsama alındı.
Tebliğ ile arıcılık ve arı ürünleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları hibe kapsamına alındı. Ayrıca, yaş çay ve depolama yatırımları özel şartlara bağlı olarak desteklenebilecek. Bakanlık illere göre bu yatırım alanlarını önceliklendirebilecek. Hibeye esas proje tutarı 20 bin TL’den az, 500 bin TL’den çok olamayacak. Yüzde 50’ye kadar oranda hibe verilebilecek.