ARGE 250


Üst yönetimlerde kadınlar verimliliği artırıyor

Turkishtime Dergi

YASED Başkanı Ahmet Erdem, “Çok önemli bir potansiyel taşıyan kadınların iş hayatına katılmalarını sağlamak ülkemizin refah seviyesini artırabilmemiz ve özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çok önemli bir ülke hedefi haline gelen istihdam artışını yakalayabilmemiz için bir zorunluluktur. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranı kadınlara göre 2.5 kat fazladır. Oysa kadınlarımızın iş hayatında yer almaları, sadece toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması ve demokrasi açısından değil, dünya ekonomisinin büyümesi, ekonomik dayanıklılığın artması, hane halkı gelirinin yükselmesi ve yoksulluğun azaltılması açılarından da önem arz etmektedir. Ayrıca çalışmalar göstermektedir ki kadın erkek çalışan oranının yakın olduğu kurumların finansal performanslarının ve verimliliklerinin sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşme oranı % 15’tir. Geçtiğimiz yıl yayımladığımız ‘Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler’ raporumuzda da yer verdiğimiz gibi, Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre, kadınların işgücüne katılım oranındaki % 1’lik artış küresel GSYH’yı 80 milyar dolar arttırmaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve bu sayede refah seviyemizin artması, kadın istihdamını artırmamıza derinden bağlıdır. Kadınların iş gücüne katılımının artması ülkemizin, sahip olduğu insan kaynağı potansiyelinin tam olarak ortaya çıkmasını ve üretkenliğin artmasını sağlayacaktır; çünkü kadınlarımız iş dünyasına ve sosyo-kültürel hayata zenginlik katıyor ve bu zenginlik, refahın temelini oluşturuyor.”

Kadın istihdamı için yol haritası

YASED üyesi uluslararası şirketlerin kadın istihdamı üzerine çok çeşitli çalışmalar yürüttüğüne, ayrıca YASED çatısı altında kurulan Kadın Çalışma Grubu’nun yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Erdem, “YASED üyesi uluslararası şirketler olarak, iş dünyasında çeşitlilik ve kadınların işgücüne katılarak üst yönetim pozisyonlarına yükselmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için en iyi küresel uygulamalarımızın Türk iş dünyasına her fırsatta tanıtılmasını ve başta farkındalık yaratma olmak üzere öneriler geliştirerek iyileştirmelere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi ve ekledi:

“Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki çalışan kadınlara kreş desteği, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaratan davranış ve uygulamaların önüne geçilmesi, gerekli durumlarda pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi adımlar, kadın istihdamını destekliyor. Her bakımdan daha gelişmiş bir Türkiye için kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olması, birlikte üretmesi şart.”